Hai Tujhsa Koi Nahi Lyrics -Kenneth Silway


Teri Jai Howe Sada
Sanatan tak tu Raaj kare
Hai Tujhsa Koi Nahi
Sinhasan Pe Virajman
Dharti Gaye Teri gungaan
Hai Tujhsa Koi Nahi
 
Ghutno pe aate hai
Jai teri gaate hain
Ghutno pe aate hai
Jai teri gaate hain
 
Tu Mahan, Mahan, Mahan hai
Tu Mahan, Mahan, Mahan hai
Hai tujhsa Koi Nahi
Tu Mahan, Mahan, Mahan hai
Tu Mahan, Mahan, Mahan hai
Hai tujhsa Koi Nahi
 
Parmeshwar hai tu
Jag udhaar hai tu
Srishti ka racheta khuda mera tu
Parmeshwar hai tu
Jag udhaar hai tu
Srishti ka racheta khuda mera tu
 
Alpha hai tu, Omega bhu tu
Sare mandal ka badshah hai tu
 
Tu Mahan, Mahan, Mahan hai
Tu Mahan, Mahan, Mahan hai
Hai tujhsa Koi Nahi
Tu Mahan, Mahan, Mahan hai
Tu Mahan, Mahan, Mahan hai
Hai tujhsa Koi Nahi
 
Jisne Dekha
Yeshua Teri Aur
Paayega shifa tujhse woh
Yahova rafa elohim hai tu
Sang rehne wala khuda hai tu
 
 
Tu Mahan, Mahan, Mahan hai
Tu Mahan, Mahan, Mahan hai
Hai tujhsa Koi Nahi
Tu Mahan, Mahan, Mahan hai
Tu Mahan, Mahan, Mahan hai
Hai tujhsa Koi Nahi
 
Tu Mahan, Mahan, Mahan hai
Tu Mahan, Mahan, Mahan hai
Hai tujhsa Koi Nahi
Tu Mahan, Mahan, Mahan hai
Tu Mahan, Mahan, Mahan hai
Hai tujhsa Koi Nahi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s